německy 

Výchozí situace
 

Záměr projektu vychází z neustálé potřeby cílené práce s občany v oblasti odpadového hospodářství a využívání surovinových zdrojů. Jen tak lze dlouhodobě dosáhnout snižování množství komunálních odpadů oproti zvyšování množství a kvality vytříděných druhotných surovin. V zásadě projekt navazuje na již realizované kampaně v obou partnerských městech.

Projekt PRESS je však zaměřen proaktivněji - aktivity projektu jsou citlivě zaměřeny na vybrané cílové skupiny obyvatel a v podstatě od každé z nich bude k dispozici zpětná vazba, která bude vyhodnocena. Dále je zde značný motivační prvek, který představuje systém odměn pro spolupracující členy cílových skupin. Dle závěrů ze studie proveditelnosti je třeba spatřovat rezervy v současném stavu zejména v oblasti separace a materiálového využívání odpadů, předcházení vzniku odpadů a informovanosti a komunikaci s občany. Realizace bude probíhat formou výroby vzdělávacích materiálů, soutěží, mediální a reklamní kampaně, anketami a semináři.

Z právního hlediska vychází potřeba projektu z naplňování závazných směrnic Evropské unie, kde je v oblasti nakládání s odpady zásadní zejména Směrnice rady 1999/31/ES O skládkách odpadů. Dále jsou to závazné části plánů odpadového hospodářství původců - ať už na úrovni jednotlivých republik, územních celků nebo komunit. Jako zásadní indikátory jsou pro předkládaný projekt zvyšování materiálového využití odpadů a minimalizace podílu nebezpečných odpadů ve společném komunálním odpadu. Jako opatření ke splnění cílů jsou v POH stanovena realizace osvětové činnosti zaměřené na prevenci vzniku odpadů, třídění odpadů, zpětný odběr, propagaci domácího kompostování atd. Díky zvolenému dotačnímu programu projekt PRESS pomůže nejen naplnit závazné cíle POH, ale také vytvořit přeshraniční strategii nakládání s odpady a jejich možného dalšího využití jako druhotných surovin.

         © 2010